top of page

PRIVACYBELEID

Geüpdatet op 1 januari 2022

 

  1. Partijen en voorwerp

 

De Paardenbloem (hierna ‘De Paardenbloem’ of ‘Verwerkingsverantwoordelijke’)

Bontegem 45, 9280 Lebbeke

 

KBO/BTW: 0875487455

E-Mail: info@depaardenbloem.be

Telefoon: +31473401919

 

De Paardenbloem stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.depaardenbloem.be, (hierna de ‘Site’), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door De Paardenbloem.

 

De term ‘Gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

 

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt De Paardenbloem alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. De Paardenbloem verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘Wet’) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de ‘Verordening’).

 

De Paardenbloem is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de ‘Verwerker’ of ‘Onderaannemer’). In voorkomend geval verbindt De Paardenbloem zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door De Paardenbloem, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van De Paardenbloem optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt door De Paardenbloem, in overeenstemming met hieronder vermelde doeleinden, via volgende methodes:

 

Het delen van gratis inhoud

Na inschrijving van de nieuwsbrief

Via de contactpagina (voor info aanvraag of het maken van afspraken)

Na bestelling(en) en aankoop van goederen

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

 

Eigen en interne gebruik

Voor het mailen van opvolgmails

Voor het versturen van info/ brochures ….

Voor het delen van Nieuwsbrieven.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt.

 

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijden het bezoek en gebruik van de Site, De Paardenbloem de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

 

Naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

 

De Paardenbloem verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

 

5. Toestemming

 

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/ haar vrije, specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn. Haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door De Paardenbloem, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft ten alle tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 10 jaar.

 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden.

 

a.Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert De Paardenbloem het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegeven en de volgende informatie:

  • De betrokken categorieën persoonsgegevens;

  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

  • In geval van ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;

  • Indien mogelijk, de vooropgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijk kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten  voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kop van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

De Paardenbloem garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te alle tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan De Paardenbloem.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijk elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijk rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruikers heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijk de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken de dergelijk e persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijke heeft verzocht om het verband met dergelijk persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorafgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is

  • De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

  • Te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijken ressorteert, of een raak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

  • De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van De Paardenbloem hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijk zonder dat De Paardenbloem dat verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hj het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag da aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door De Paardenbloem. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal De Paardenbloem geen persoonsgegevens verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor de prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft p dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door De Paardenbloem, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.gegevensbescherminsautoriteit.be/

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

Fax. +32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een vordering tot staking indienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

12. Wijzigingen van het Privacybeleid

De Paardenbloem behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijk wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van De Paardenbloem.

14. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit pirvacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijk op het volgende adres: info@depaardenbloem.be

bottom of page