top of page

Algemene Voorwaarden

Laat geüpdatet op 1 oktober 2021

De website: www.depaardenbloem.be

 

Is een initiatief van

Petra Moerman

Bontegem 45, 9280 Lebbeke

Ondernemingsnummer 0875.487.455

Emil: info@depaardenbloem.be

Telefoon: 0473401919

Gereglementeerd beroep: Professionele zorg en begeleiding, zinde therapie en coaching – educatief centrum, erkend dienstverlener KMO portefeuille

 

 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform door een internetgebruiker.

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de gebruiker het platform gebruikte.

 

2. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruiker van he platform is altijd een risico van de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

 

b. Inhoud

Petra Moerman bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Peta Moerman kan geen absolute garantie bieden tot de kwaliteit van de informatie op het platform. Als gevolg hiervan i het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Petra Moerman niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte informatie.

 

Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet f met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke gebruiker ons zo snel mogelijk per email op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Petra Moerman is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens, of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

 

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

1)

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot gebruikers die de registratie op het platform hebben voltooid.

 

Registratie en toegang tot diensten van het platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het platform en na de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Op het moment van registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

 

De gebruiker moet dus een geldig emailadres opgeven waarop het platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een emailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. De laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit emailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, in dien nodig, binnen redelijke termijn te antwoorden.

 

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De gebruikersnaam krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd, mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

 

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar persoonlijke ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

 

Petra Moerman behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het platform te weigeren in geval van niet-naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker.

 

2)

De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het platform zal zo snel mogelijk nadat de gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld effectief zijn.

 

3. Links naar andere websites

Het platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Petra Moerman en de externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit et platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het platform, zijn eigendom van Petra Moerman of Petra Moerman heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van Petra Moerman, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het platform zijn aangeduid.

De gebruiker van het platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijke anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de gebruiker verboden om op het platform gegevens in te voeren, die de inhoud of het uiterlijk van het platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij -gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Petra Moerman haar maatschappelijke zetel heeft.

6. Overige bepalingen

Petra Moerman behoudt zich te recht voor om het platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk o de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Petra Moerman zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen toenemen. Petra Moerman behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het platform of onze dienste tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen Zij kunnen aansprakelijkheid van Petra Moerman niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemenen gebruiksvoorwaarden als geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de anderen bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepalingen te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 1. ALEGMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het platform door een gebruiker (die, voor wat betreft de algemene verkoopvoorwaarden hierna “klant” wordt genoemd).

De algemene verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zin betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden onverlet.

Petra Moerman behoudt zich get recht voor om de algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden geeft voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel

Via het platform stelt de verkoper de klant online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of dienste voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv via foto’s) hebben geen contractuele waarden hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld voor de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronisch formulier aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegeven en indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de verkopen kan plaatsvinden via dit emailadres.

Bovendien moet de klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De verkoper behoudt het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de betstelling is ontvangen.

6. Betaling

De klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De klant garandeert de verkopen dat hij over de nodige toelatingen beschikt om daze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De verkopen heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de klant. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de verkoper zicht het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

7. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop et betaling, zal de verkoper de aankoop aan de klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door voor de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per email op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

8. Bewijs

Deze communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen dor middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

9. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

15 dagen

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de klant worden terugbetaald.

10. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
in het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

11. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de klant de verkoper hiervan op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

12. Retourzendingen en omruiling

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Retourzending van het product per post binnen 15 dagen na de datum van levering van de bestelling naar het volgend adres: Bontegem 45, 9280 Lebbeke.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor de rekening van de klant.

 

13. Garanties

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.
Als de klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de verkoper.

 

14. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor de zover de klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen de 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

15. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van de terugzending lijven echter voor rekening van de klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel intact en in hun oorspronkelijke staart zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De verkoper zal de klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

16. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft om de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat de verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Template formulier herroeping

Ter attentie van:

Petra Moerman

Bontegem 45, 9280 Lebbeke

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0875.487.455

E-mail: info@depaardenbloem.be

Telefoon: 0473401919

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:

 

 

Besteld op (*)/ ontvangen op (*):_______________________________

Naam (namen) van de consument(en): __________________________

Adres(sen) van de consument(en):______________________________

Handtekening van de consument(en)(alleen als die formulier op papier wordt ingevuld):____________________________________________

Datum: ___________________________________________

*doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

17. Gegevensbescherming

De verkoper zal in zijn computersysteem en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur , bewaren.

De verkoper garandeert zijn klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy beleid beschikbaar p het platform.

 

18. Overmacht

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds voor de verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

 

19. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Voorwaarden

21. Afspraak maken

Afspraken kunnen geregeld worden per mail of telefonisch.

Let wel! Ik probeer het gsm gebruik te beperken, zeker als ik werk met coachees, lesgeef of bij de paarden ben. Gelieve me te excuseren voor de soms moeilijke telefonische bereikbaarheid. Spreek gerust een boodschap in of stuur een sms. Hierop zal zeker een antwoord volgen.

 

22. Betaling

Voor alle workshops en cursussen gebeurt de betaling via overschrijving op 
IBAN: BE53 0682 4275 4853 t.a.v. De Paardenbloem met vermelding van je naam + activiteit. 
Voor sommige activiteiten dien je ter bevestiging van je deelname vooraf een voorschot of de volledige de bijdrage te betalen, dit is dan je inschrijvingsgarantie waarbij voor jou een plaats gereserveerd wordt in de cursus of workshop.

Lessenreeksen mogen ook cash gebeuren bij de eerste les.

De betaling van de losse sessies is contant na afloop van de sessie. 

Je kan steeds een factuur bekomen, gelieve dit bij je inschrijving reeds aan te vragen en zodra je de bijdrage betaalt hebt, je facturatiegegevens door te geven.

 

23. Afspraken annuleren

Het maken van een afspraak is zowel bepalend mijn agenda als van jou. Op het moment dat we een afspraak maken met elkaar, reserveren we allebei een moment in onze agenda voor deze sessie. 
Onze afspraak heeft ook invloed op de agenda van andere mensen, die op het voor jou gereserveerde moment geen afspraak kunnen krijgen. Om aan ieders behoefte voor een behandeling te kunnen tegemoet komen en uit wederzijds respect is het heel wenselijk dat de afspraak wordt nagekomen.

Behoudens heel onverwachtse ernstige zaken (zoals ziekte - ongeval) die je beletten om naar je afspraak te komen, wil ik je dan ook heel nadrukkelijk vragen niet zo maar je afspraak te annuleren of deze op minder dan 2 dagen vooraf te willen verplaatsen. Veelal kan je plaats niet meer ingenomen worden door andere cliënten en wil ik er kunnen op vertrouwen dat je de afspraak gaat nakomen.

Gelieve er rekening mee te houden dat er kosten aangerekend worden bij het annuleren of kort voor datum verplaatsen van een afspraak voor een sessie, coaching of privé les.

 • Bij annulatie van je afspraak op minder dan 48 uur wordt 20€ voor 30min les en 30 € voor 1u les of sessie, in rekening gebracht. Annuleringskosten over te schrijven op IBAN: BE53 0682 4275 4853 t.a.v. De Paardenbloem met vermelding van je naam + annuleringskosten.

 • Bij verplaatsing van je afspraak op minder dan 48 uur wordt de bijdrage voor de nieuwe afspraak met 10 euro verhoogd.

 

24. Annuleren van workshops en cursussen.

OPGELET! Inschrijvingen via Syntra, Gezinsbond en CVA Antwerpen hebben andere voorwaarden!!!

Overweeg steeds heel goed je inschrijving en lees ook aandachtig onderstaande annulatie voorwaarden zodat je niet verrast bent dat bij een eventuele annulatie er kosten worden aangerekend. De adminstratiekosten zijn afhankelijk van hoe lang op voorhand je je inschrijving annuleert.

 • Bij annulatie door de deelnemer tot 3 weken voor de workshop/cursus wordt de bijdrage verminderd met administratiekosten terugbetaald (afhankelijk van de bijdrage van de cursus).

 • Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang van de workshop/cursus is er geen terugbetaling van de bijdrage of voorschot.

 • Terugbetaling van de bijdrage kan enkel ingeval de workshop/cursus volzet is en iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen.

 

25. Annulatie door De Paardenbloem

Ik doe mijn best om alle activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan met een minimum aantal deelnemers (staat vermeld bij de activiteiten) ingeval van onvoldoende inschrijvingen kan het gebeuren dat ik de activiteit annuleer.

 • Omdat we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, kan het gebeuren dat er dezelfde dag lessen worden geannuleerd. Deze ben je niet kwijt,

 • voor kortere lessenreeksen of dagworkshops is de annulatie termijn 3 dagen voor de start van de reeks of workshop.

 • Bij annulatie van een activiteit, al dan niet op locatie, wordt de bijdrage of voorschot volledig teruggestort.

Als er iets niet duidelijk is en je hebt nog vragen, Mail me​

26. ​Het paard als collega​

Het paard is een levend dier met eigen wil en gedrag dit impliceert dat de deelnemer is er zich van bewust en accepteert het risico van het rijden en het omgaan met paarden in de breedste zin van het woord. Minderjarigen rijden en werken met de paarden met toestemming van ouders of voogd, die bewust zijn van het risico van het omgaan met paarden zij accepteren het risico voor hun kind(eren)

bottom of page